บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น. บันทึกการปฏิบัติงาน
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น.สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. ว้อมการแสดงเรื่องสังข์ทอง

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความละเอียดในการเขียน
๓. ความมีน้ำใจ
๔.การควบคุมชั้นเรียน
๕.เทคนิคและทักษะการแสดงละคร

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนไม่กล้าแสดงออก แก้ไขโดยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงละคร