บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น.สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน
๓.ความมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่ไม่เข้าใจคำสั่งในการจัดทำแบบฝึกหัด แก้ไขโดยการให้เพื่อนที่ใกล้กันอธิบายถึงคำสั่งดังกล่าว หรือเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น. บันทึกการปฏิบัติงาน
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา๑๒.๑๕-๑๒.๓๐น. พานักเรียนชั้นป.๕ที่ชนะเลิศไปแสดงละครสังข์ทองให้องสมุดเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นได้ชม
เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ประชุมครู

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบ วินัยในตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ๒๐% ทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนด แก้ไขโดยให้นักเรียนทำในชั่วโมงว่าง แต่ไม่ใช่การบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ซ้อมกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบ วินัยในตนเอง
๒.การจัดระเบียบในห้องเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนบางกลุ่มยังจัดการแสดงไม่สมบทบาท แก้ไขโดยให้ซ้อมใหม่ แล้วครูแนะนำเพิ่มเติม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น. เตรียมอุปกรณ์จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่เพิ่มเติม
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐น. เป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนอ่านทำนองเสนาะวันสุนทรภู่
เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. คัดเลือกนักเรียนที่คัดลายมือสวยพาไปประกวดในห้องสมุดโรงเรียน
เวลา๑๓.๓๐-๑๔น. จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่เพิ่มเติม
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ซ้อมกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบ วินัยในตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การเตรียมอุปกรณ์
๔.ความละเอียดในการคัดเลือกนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนมาสาย แก้ไขโดยส่งให้ครูประจำเวรตักเตือน

บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. สนทนากับนักเรียนหน้าเสาธง ในเรื่องภาษาอาเซียนวันละคำ
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. จัดป้ายนิเทศเนื่องในวันสุนทรภู่ ในห้องสมุด
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ซ้อมกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.การควบคุมชั้นเรียน
๒.ความแม่นยำในเนื้อหาการสอน
๓.การร่วมมือในการทำงาน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น.สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.ซ้อมกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน
๓.ความมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม