บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ       สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น. บันทึกการปฏิบัติงาน
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา๑๒.๑๕-๑๒.๓๐น. พานักเรียนชั้นป.๕ที่ชนะเลิศไปแสดงละครสังข์ทองให้องสมุดเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นได้ชม
เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. ประชุมครู

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบ วินัยในตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ๒๐% ทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนด แก้ไขโดยให้นักเรียนทำในชั่วโมงว่าง แต่ไม่ใช่การบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น